نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
SikmaN
1st place
12 4 120 -20 44 82 70 296 $500
CTygeHT
2nd place
11 4 110 -20 40 78 60 268 $400
dukfxx
3rd place
10 6 100 -30 19 97 70 256 $300
kettle
4th place
10 6 100 -30 19 100 60 249 $200
priceaction113
5th place
11 5 110 -25 31 39 60 215 $100
Alexfavorite
6th place
10 5 100 -25 27 83 20 205
ibnsino
7th place
11 5 110 -25 31 65 10 191
Aleksan98371813
8th place
11 5 110 -25 31 23 50 189
FDMT
9th place
11 5 110 -25 31 17 1 134
pipmasterSA
10th place
9 7 90 -35 6 11 60 132
engabood
11st place
9 7 90 -35 6 19 50 130
cashshark
12nd place
8 7 80 -35 0 25 50 120
VALTRAD
13rd place
9 7 90 -35 6 15 40 116
fxvip
14th place
10 6 100 -30 19 17 10 116
Mydrost1953
15th place
9 4 90 -20 31 10 1 112
llolor
16th place
8 7 80 -35 0 13 50 108
tangell
17th place
10 6 100 -30 19 18 1 108
WallStreetBlog
18th place
10 6 100 -30 19 17 1 107
N1K
19th place
10 6 100 -30 19 12 1 102
Jacek1972
20th place
9 6 90 -30 13 11 10 94