نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
williamb
1st place
13 3 130 -15 56 75 60 306 $650
Sharpshooter
2nd place
10 3 100 -15 46 73 80 284 $550
salamandra
3rd place
10 6 100 -30 19 90 80 259 $400
IgorKolchik
4th place
9 6 90 -30 13 100 70 243 $350
SikmaN
5th place
9 6 90 -30 13 87 70 230 $300
bogos
6th place
11 5 110 -25 31 42 60 218 $100
Slava_Z
7th place
12 4 120 -20 44 61 1 206 $100
Eco
8th place
9 7 90 -35 6 52 70 183 $100
engabood
9th place
9 7 90 -35 6 77 45 183 $100
frazjee83
10th place
12 4 120 -20 44 23 1 168 $100
VovaOr
11st place
11 4 110 -20 40 18 1 149
MFaheem
12nd place
9 7 90 -35 6 16 70 147
mikoelena
13rd place
10 4 100 -20 36 22 1 139
Bombila
14th place
9 7 90 -35 6 23 50 134
Chaudhry77
15th place
6 4 60 -20 10 15 60 125
earspower
16th place
9 5 90 -25 21 27 1 114
TretyakovTATTOO
17th place
6 5 60 -25 0 11 65 111
Yonggi7
18th place
7 6 70 -30 0 15 55 110
zhanibek08
19th place
10 6 100 -30 19 20 1 110
akumich
20th place
8 7 80 -35 0 27 35 107
mermaid
21st place
8 5 80 -25 15 29 1 100
UnforAmon
22nd place
8 5 80 -25 15 19 1 90
krasimik
23rd place
9 7 90 -35 6 24 1 86
Vikrambg
24th place
9 7 90 -35 6 23 1 85
AndreK
25th place
9 7 90 -35 6 21 1 83
Smarty
26th place
9 7 90 -35 6 14 1 76
Akoch
27th place
6 3 60 -15 22 7 1 75
BilboFX
28th place
8 6 80 -30 7 12 1 70
WallStreet6
29th place
8 7 80 -35 0 15 10 70
Satov
30th place
7 5 70 -25 8 11 1 65
Yesa
31st place
6 4 60 -20 10 14 1 65
TlmFX
32nd place
6 4 60 -20 10 9 1 60
DiZin
33rd place
4 2 40 -10 17 6 1 54
ahad123
34th place
7 6 70 -30 0 11 1 52
kosmos53
35th place
5 4 50 -20 0 9 1 40
ShahinM
36th place
4 3 40 -15 0 7 1 33