نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
ImranMughal99
1st place
12 3 120 -15 53 60 80 298 $650
WallStreet6
2nd place
11 4 110 -20 40 70 70 270 $550
SikmaN
3rd place
12 3 120 -15 53 100 258 $400
Bombila
4th place
11 4 110 -20 40 55 50 235 $350
Tach
5th place
12 3 120 -15 53 71 229 $300
bokafx
6th place
10 4 100 -20 36 52 50 218
foreignexchange
7th place
11 3 110 -15 50 54 199
al_dcdemo
8th place
8 7 80 -35 0 91 60 196
samaan
9th place
12 3 120 -15 53 33 191
Eco
10th place
11 4 110 -20 40 57 187
ijayakumar
11st place
8 7 80 -35 0 58 80 183
CD1V1
12nd place
8 6 80 -30 7 53 70 180
miriam1313
13rd place
10 5 100 -25 27 72 174
Olkiss70
14th place
8 7 80 -35 0 71 55 171
Liram
15th place
11 4 110 -20 40 39 169
Forex_champion
16th place
10 5 100 -25 27 66 168
kingkedi
17th place
9 6 90 -30 13 32 60 165
kevinfu
18th place
11 4 110 -20 40 33 163
ductus
19th place
11 4 110 -20 40 32 162
agddivisas
20th place
10 5 100 -25 27 57 159
Babo
21st place
11 4 110 -20 40 26 156
krasimik
22nd place
10 5 100 -25 27 49 151
Dominus_Tempus
23rd place
10 5 100 -25 27 46 148
RahmanSL
24th place
8 7 80 -35 0 50 50 145
firecatNAT
25th place
10 5 100 -25 27 41 143