نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
marius24
1st place
12 2 120 -10 64 78 100 352 $500
Bombila
2nd place
11 3 110 -15 50 97 50 292 $400
independeceday32
3rd place
10 4 100 -20 36 72 70 258 $350
TRENDMASTER
4th place
12 2 120 -10 64 70 244 $250
Daytrader21
5th place
9 5 90 -25 21 73 70 229 $200
Wovch
6th place
11 3 110 -15 50 83 228
habiemile
7th place
9 5 90 -25 21 67 70 223
RahmanSL
8th place
8 6 80 -30 7 96 70 223
DumbAsArock
9th place
10 4 100 -20 36 90 206
WallStreetBlog
10th place
10 4 100 -20 36 85 201
bokafx
11st place
9 5 90 -25 21 66 40 192
agddivisas
12nd place
9 5 90 -25 21 100 186
Delic
13rd place
10 4 100 -20 36 67 183
Forex_champion
14th place
9 5 90 -25 21 97 183
FomikSer
15th place
10 4 100 -20 36 66 182
tamison
16th place
9 5 90 -25 21 95 181
kingkedi
17th place
10 4 100 -20 36 64 180
sibga
18th place
8 6 80 -30 7 72 50 179
ductus
19th place
10 4 100 -20 36 64 180
JonSnow
20th place
10 3 100 -15 46 48 179