نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
alifari
1st place
12 5 120 -25 35 37 50 217 $350
agddivisas
2nd place
12 7 120 -35 21 100 206 $300
Magic_FX
3rd place
13 6 130 -30 32 73 205 $250
marius24
4th place
13 6 130 -30 32 41 173 $150
SikmaN
5th place
11 8 110 -40 11 83 164 $100
bokafx
6th place
11 8 110 -40 11 81 162
valter
7th place
12 6 120 -30 28 32 150
BilboFX
8th place
12 7 120 -35 21 43 149
MobNaga
9th place
11 7 110 -35 17 45 137
Korol
10th place
11 8 110 -40 11 53 134
sannandogars
11st place
11 8 110 -40 11 50 131
manokar
12nd place
11 8 110 -40 11 49 130
sibga
13rd place
10 9 100 -45 0 73 128
salamandra
14th place
10 9 100 -45 0 73 128
JonSnow
15th place
11 8 110 -40 11 46 127
Loughney81
16th place
10 8 100 -40 6 60 126
zildjian
17th place
11 8 110 -40 11 44 125
Nero82
18th place
10 9 100 -45 0 62 117
Decebal
19th place
10 8 100 -40 6 50 116
faizyjee
20th place
10 8 100 -40 6 41 107