Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

owltrade
Opened: 31 اگوست 2018 در 08:00 | Closed: 31 اگوست 2018 در 08:26
950 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
owltrade
Opened: 31 اگوست 2018 در 07:30 | Closed: 31 اگوست 2018 در 08:00
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
owltrade
Opened: 31 اگوست 2018 در 07:42 | Closed: 31 اگوست 2018 در 08:00
450 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
owltrade
Opened: 30 اگوست 2018 در 14:01 | Closed: 30 اگوست 2018 در 15:27
805 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
owltrade
Opened: 30 اگوست 2018 در 14:00 | Closed: 30 اگوست 2018 در 15:26
1000 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
owltrade
Opened: 30 اگوست 2018 در 11:51 | Closed: 30 اگوست 2018 در 13:54
500 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
owltrade
Opened: 30 اگوست 2018 در 13:25 | Closed: 30 اگوست 2018 در 13:53
855 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
owltrade
Opened: 30 اگوست 2018 در 11:52 | Closed: 30 اگوست 2018 در 13:18
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 19:07 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:36
450 USD earned on the EUR/GBP rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 19:07 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:36
450 USD earned on the EUR/GBP rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 19:21 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:35
450 USD earned on the EUR/GBP rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 19:21 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:35
450 USD earned on the EUR/GBP rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 19:21 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:35
450 USD earned on the EUR/GBP rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 19:08 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:18
500 USD lost on the EUR/GBP rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 19:08 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:18
500 USD lost on the EUR/GBP rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 19:07 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:17
450 USD earned on the EUR/GBP rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 18:10 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:08
1000 USD lost on the EUR/CAD rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 18:09 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:06
1000 USD lost on the EUR/CAD rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 18:09 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:06
1000 USD lost on the EUR/CAD rise (CALL option)
owltrade
Opened: 29 اگوست 2018 در 17:59 | Closed: 29 اگوست 2018 در 19:02
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
بیشتر