Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

nhamfx16
Opened: 17 اگوست 2018 در 03:03 | Closed: 17 اگوست 2018 در 03:22
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 17 اگوست 2018 در 03:03 | Closed: 17 اگوست 2018 در 03:22
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 23:59 | Closed: 16 اگوست 2018 در 00:59
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 23:59 | Closed: 16 اگوست 2018 در 00:59
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 17:49 | Closed: 15 اگوست 2018 در 18:01
900 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 17:49 | Closed: 15 اگوست 2018 در 18:01
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 06:00 | Closed: 15 اگوست 2018 در 13:30
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 06:00 | Closed: 15 اگوست 2018 در 13:30
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 06:00 | Closed: 15 اگوست 2018 در 13:03
350 USD lost on the AUD/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 06:00 | Closed: 15 اگوست 2018 در 13:03
500 USD lost on the AUD/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 01:29 | Closed: 15 اگوست 2018 در 01:59
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 01:29 | Closed: 15 اگوست 2018 در 01:59
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 00:15 | Closed: 15 اگوست 2018 در 00:35
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 15 اگوست 2018 در 00:14 | Closed: 15 اگوست 2018 در 00:34
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 14 اگوست 2018 در 00:26 | Closed: 14 اگوست 2018 در 00:51
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 14 اگوست 2018 در 00:26 | Closed: 14 اگوست 2018 در 00:51
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
nhamfx16
Opened: 13 اگوست 2018 در 09:09 | Closed: 13 اگوست 2018 در 17:12
610 USD lost on the AUD/USD rise (CALL option)
nhamfx16
Opened: 13 اگوست 2018 در 09:09 | Closed: 13 اگوست 2018 در 17:12
1000 USD lost on the AUD/USD rise (CALL option)
nhamfx16
Opened: 13 اگوست 2018 در 09:09 | Closed: 13 اگوست 2018 در 17:12
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
nhamfx16
Opened: 13 اگوست 2018 در 09:09 | Closed: 13 اگوست 2018 در 17:12
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
بیشتر