Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

dsdaccess
Opened: 31 اگوست 2018 در 01:40 | Closed: 31 اگوست 2018 در 02:50
500 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 31 اگوست 2018 در 02:13 | Closed: 31 اگوست 2018 در 02:50
500 USD lost on the AUD/USD rise (CALL option)
dsdaccess
Opened: 30 اگوست 2018 در 01:25 | Closed: 30 اگوست 2018 در 02:13
500 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 30 اگوست 2018 در 01:03 | Closed: 30 اگوست 2018 در 02:13
500 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 29 اگوست 2018 در 03:17 | Closed: 29 اگوست 2018 در 03:54
450 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 29 اگوست 2018 در 02:42 | Closed: 29 اگوست 2018 در 03:18
500 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 29 اگوست 2018 در 01:33 | Closed: 29 اگوست 2018 در 02:43
500 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 29 اگوست 2018 در 02:05 | Closed: 29 اگوست 2018 در 02:42
450 USD earned on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 28 اگوست 2018 در 04:03 | Closed: 28 اگوست 2018 در 04:18
500 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 28 اگوست 2018 در 03:32 | Closed: 28 اگوست 2018 در 04:03
500 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 28 اگوست 2018 در 02:58 | Closed: 28 اگوست 2018 در 03:29
450 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 28 اگوست 2018 در 02:26 | Closed: 28 اگوست 2018 در 02:57
450 USD earned on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 28 اگوست 2018 در 02:00 | Closed: 28 اگوست 2018 در 02:31
450 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 28 اگوست 2018 در 01:26 | Closed: 28 اگوست 2018 در 01:57
450 USD earned on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 27 اگوست 2018 در 06:05 | Closed: 27 اگوست 2018 در 08:15
450 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 27 اگوست 2018 در 06:05 | Closed: 27 اگوست 2018 در 08:15
500 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 27 اگوست 2018 در 03:42 | Closed: 27 اگوست 2018 در 05:52
450 USD lost on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 27 اگوست 2018 در 04:15 | Closed: 27 اگوست 2018 در 05:51
450 USD earned on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 27 اگوست 2018 در 01:31 | Closed: 27 اگوست 2018 در 03:41
450 USD earned on the EUR/AUD drop (PUT option)
dsdaccess
Opened: 27 اگوست 2018 در 02:08 | Closed: 27 اگوست 2018 در 02:41
500 USD lost on the AUD/USD rise (CALL option)
بیشتر