Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

crush
Opened: 31 اگوست 2018 در 01:12 | Closed: 31 اگوست 2018 در 01:19
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
crush
Opened: 31 اگوست 2018 در 01:12 | Closed: 31 اگوست 2018 در 01:19
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 18:12 | Closed: 30 اگوست 2018 در 19:15
898.2 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 18:12 | Closed: 30 اگوست 2018 در 19:15
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 18:12 | Closed: 30 اگوست 2018 در 19:15
0.9 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 18:12 | Closed: 30 اگوست 2018 در 19:15
0.9 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 15:45 | Closed: 30 اگوست 2018 در 16:48
1000 USD lost on the GBP/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 15:45 | Closed: 30 اگوست 2018 در 16:48
1000 USD lost on the GBP/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 15:45 | Closed: 30 اگوست 2018 در 15:48
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 15:45 | Closed: 30 اگوست 2018 در 15:48
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 09:24 | Closed: 30 اگوست 2018 در 13:27
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 09:24 | Closed: 30 اگوست 2018 در 13:27
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 08:57 | Closed: 30 اگوست 2018 در 09:13
100 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 08:57 | Closed: 30 اگوست 2018 در 09:13
100 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 08:57 | Closed: 30 اگوست 2018 در 09:13
100 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 08:08 | Closed: 30 اگوست 2018 در 08:35
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 08:08 | Closed: 30 اگوست 2018 در 08:35
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 06:56 | Closed: 30 اگوست 2018 در 07:59
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 06:55 | Closed: 30 اگوست 2018 در 07:58
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
crush
Opened: 30 اگوست 2018 در 05:02 | Closed: 30 اگوست 2018 در 05:25
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
بیشتر