Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

antoniogreenblue
Opened: 5 مه 2017 در 07:28 | Closed: 5 مه 2017 در 07:38
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
antoniogreenblue
Opened: 4 مه 2017 در 09:54 | Closed: 4 مه 2017 در 10:34
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
antoniogreenblue
Opened: 3 مه 2017 در 06:56 | Closed: 3 مه 2017 در 07:36
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)