Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

Vpoligraf
Opened: 6 سپتامبر 2018 در 12:47 | Closed: 6 سپتامبر 2018 در 12:50
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 6 سپتامبر 2018 در 12:47 | Closed: 6 سپتامبر 2018 در 12:50
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 6 سپتامبر 2018 در 12:25 | Closed: 6 سپتامبر 2018 در 12:28
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Vpoligraf
Opened: 6 سپتامبر 2018 در 12:25 | Closed: 6 سپتامبر 2018 در 12:28
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Vpoligraf
Opened: 6 سپتامبر 2018 در 12:16 | Closed: 6 سپتامبر 2018 در 12:19
810 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Vpoligraf
Opened: 6 سپتامبر 2018 در 12:16 | Closed: 6 سپتامبر 2018 در 12:19
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Vpoligraf
Opened: 6 سپتامبر 2018 در 11:38 | Closed: 6 سپتامبر 2018 در 11:41
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 5 سپتامبر 2018 در 08:07 | Closed: 5 سپتامبر 2018 در 08:10
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Vpoligraf
Opened: 4 سپتامبر 2018 در 07:37 | Closed: 4 سپتامبر 2018 در 07:43
610 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 4 سپتامبر 2018 در 07:37 | Closed: 4 سپتامبر 2018 در 07:43
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 4 سپتامبر 2018 در 07:34 | Closed: 4 سپتامبر 2018 در 07:37
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 4 سپتامبر 2018 در 07:34 | Closed: 4 سپتامبر 2018 در 07:37
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 4 سپتامبر 2018 در 07:29 | Closed: 4 سپتامبر 2018 در 07:32
810 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 4 سپتامبر 2018 در 07:29 | Closed: 4 سپتامبر 2018 در 07:32
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 4 سپتامبر 2018 در 07:13 | Closed: 4 سپتامبر 2018 در 07:16
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Vpoligraf
Opened: 3 سپتامبر 2018 در 13:20 | Closed: 3 سپتامبر 2018 در 13:23
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Vpoligraf
Opened: 3 سپتامبر 2018 در 11:48 | Closed: 3 سپتامبر 2018 در 11:51
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 3 سپتامبر 2018 در 11:48 | Closed: 3 سپتامبر 2018 در 11:51
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Vpoligraf
Opened: 3 سپتامبر 2018 در 11:38 | Closed: 3 سپتامبر 2018 در 11:41
549 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Vpoligraf
Opened: 3 سپتامبر 2018 در 11:38 | Closed: 3 سپتامبر 2018 در 11:41
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
بیشتر