Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

Rozys
Opened: 20 سپتامبر 2018 در 07:08 | Closed: 20 سپتامبر 2018 در 07:33
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Rozys
Opened: 19 سپتامبر 2018 در 07:32 | Closed: 19 سپتامبر 2018 در 07:57
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Rozys
Opened: 14 سپتامبر 2018 در 07:18 | Closed: 14 سپتامبر 2018 در 07:43
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Rozys
Opened: 13 سپتامبر 2018 در 13:51 | Closed: 13 سپتامبر 2018 در 14:16
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Rozys
Opened: 12 سپتامبر 2018 در 10:05 | Closed: 12 سپتامبر 2018 در 10:30
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Rozys
Opened: 12 سپتامبر 2018 در 10:05 | Closed: 12 سپتامبر 2018 در 10:30
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Rozys
Opened: 12 سپتامبر 2018 در 09:33 | Closed: 12 سپتامبر 2018 در 09:58
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Rozys
Opened: 12 سپتامبر 2018 در 09:33 | Closed: 12 سپتامبر 2018 در 09:58
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Rozys
Opened: 12 سپتامبر 2018 در 09:05 | Closed: 12 سپتامبر 2018 در 09:30
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Rozys
Opened: 12 سپتامبر 2018 در 09:05 | Closed: 12 سپتامبر 2018 در 09:30
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Rozys
Opened: 12 سپتامبر 2018 در 08:37 | Closed: 12 سپتامبر 2018 در 09:02
810 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Rozys
Opened: 12 سپتامبر 2018 در 08:37 | Closed: 12 سپتامبر 2018 در 09:02
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Rozys
Opened: 12 سپتامبر 2018 در 07:15 | Closed: 12 سپتامبر 2018 در 07:40
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Rozys
Opened: 11 سپتامبر 2018 در 09:56 | Closed: 11 سپتامبر 2018 در 10:44
900 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Rozys
Opened: 11 سپتامبر 2018 در 09:56 | Closed: 11 سپتامبر 2018 در 10:44
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Rozys
Opened: 11 سپتامبر 2018 در 08:30 | Closed: 11 سپتامبر 2018 در 09:55
900 USD earned on the GBP/USD drop (PUT option)
Rozys
Opened: 10 سپتامبر 2018 در 03:36 | Closed: 10 سپتامبر 2018 در 05:01
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Rozys
Opened: 10 سپتامبر 2018 در 03:37 | Closed: 10 سپتامبر 2018 در 05:01
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Rozys
Opened: 7 سپتامبر 2018 در 16:04 | Closed: 7 سپتامبر 2018 در 17:29
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Rozys
Opened: 7 سپتامبر 2018 در 16:04 | Closed: 7 سپتامبر 2018 در 17:29
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
بیشتر