Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

Metcalfe77
Opened: 31 اگوست 2018 در 09:14 | Closed: 31 اگوست 2018 در 09:44
500 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 31 اگوست 2018 در 09:05 | Closed: 31 اگوست 2018 در 09:35
500 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 16:05 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:08
900 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 16:05 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:08
900 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 16:05 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:08
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 16:05 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:08
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 16:04 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:07
1000 USD lost on the EUR/JPY drop (PUT option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 16:02 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:05
1000 USD lost on the EUR/JPY drop (PUT option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 16:02 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:05
900 USD earned on the GBP/USD drop (PUT option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 16:02 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:05
900 USD earned on the GBP/USD drop (PUT option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 16:01 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:04
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 16:01 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:04
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 15:57 | Closed: 16 اگوست 2018 در 16:00
900 USD earned on the EUR/JPY rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 15:56 | Closed: 16 اگوست 2018 در 15:59
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 15:56 | Closed: 16 اگوست 2018 در 15:59
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 15:56 | Closed: 16 اگوست 2018 در 15:59
900 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 15:56 | Closed: 16 اگوست 2018 در 15:59
900 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 15:53 | Closed: 16 اگوست 2018 در 15:56
900 USD earned on the EUR/JPY drop (PUT option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 15:53 | Closed: 16 اگوست 2018 در 15:56
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Metcalfe77
Opened: 16 اگوست 2018 در 15:53 | Closed: 16 اگوست 2018 در 15:56
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
بیشتر