FXNOAD's sاستراتژی ها

نام: نسخه: ایجاد شد: برد ها: وضعیت: Visual
JForex
FXNOAD2015 Beta 17.12.2015 00:00 Comp. error
FXNOAD2015 Beta 17.12.2015 00:00 Not running
FXNOAD2016 4 17.12.2015 00:00 Not running
FXNOAD2015 Beta 17.12.2015 00:00 Not running
FXNOAD2017 6 18.10.2016 00:00 Not running