نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
vega2552
1اول مکان
5000 208.65K
(200)
5 (47) + 35 + 15 297
vhmonteiro
2دوم مکان
2500 185.61K
(160)
9 (45) + 35 + 15 255
LinnuxFX
3سوم مکان
2500 185.01K
(159)
17 (41) + 35 + 15 251
akili
4چهارم مکان
1000 184.24K
(158)
16 (42) + 35 + 15 250
FXdream
5چهارم مکان
1000 167.07K
(156)
22 (39) + 35 + 15 245
bucker
6چهارم مکان
1000 202.42K
(180)
22 (39) 0 + 15 234
men79
7چهارم مکان
500 157.41K
(152)
17 (41) + 35 0 228
SFXbernhard
8چهارم مکان
500 144.28K
(144)
6 (47) + 35 0 226
FreeLancer
9چهارم مکان
500 150.07K
(147)
42 (29) + 35 + 15 226
Panzer
10چهارم مکان
500 160.22K
(153)
30 (35) + 35 0 223