نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
honamkts
1اول مکان
5000 95 100 15 + 36 73 319
alifari
2دوم مکان
2500 88 78 18 + 36 75 295
pipscity
3سوم مکان
2500 78 75 0 + 36 88 292
Heruar
4چهارم مکان
1000 73 69 16 + 36 92 301
Elitekeeper
5چهارم مکان
1000 90 87 23 + 36 49 249
ZaraMarian
6چهارم مکان
1000 81 79 4 + 36 80 280
megajorko
7چهارم مکان
500 100 90 0 82 272
popopo
8چهارم مکان
500 75 77 0 + 36 81 269
florin_trader
9چهارم مکان
500 89 71 22 + 36 38 220
Drift
10چهارم مکان
500 85 84 0 + 36 51 220