نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
MobNaga
1اول مکان
5000 86 82 22 + 35 90 315
Milani
2دوم مکان
2500 87 84 25 + 35 81 312
Mani
3سوم مکان
2500 95 95 19 + 34 66 275
stroegeorge
4چهارم مکان
1000 89 85 10 + 35 77 296
ZaraMarian
5چهارم مکان
1000 84 77 8 + 35 89 293
egidijus
6چهارم مکان
1000 80 60 23 + 35 83 281
adask
7چهارم مکان
500 82 78 0 + 35 85 280
zbych
8چهارم مکان
500 73 76 18 + 34 78 279
ngocminh
9چهارم مکان
500 90 90 0 + 33 60 273
pipscity
10چهارم مکان
500 75 71 12 + 35 70 263