نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
tdurai84
1اول مکان
5000 85 87 32 + 34 95 333
stroegeorge
2دوم مکان
2500 87 85 36 + 35 88 331
plskyline
3سوم مکان
2500 79 86 24 + 36 90 315
anichka
4چهارم مکان
1000 89 88 29 + 27 79 312
adask
5چهارم مکان
1000 81 75 30 + 36 89 311
egidijus
6چهارم مکان
1000 95 79 33 + 36 67 310
sabiri
7چهارم مکان
500 83 77 28 + 36 76 300
mike77
8چهارم مکان
500 82 83 9 + 36 77 287
MASAEH
9چهارم مکان
500 73 68 27 + 36 78 282
pipscity
10چهارم مکان
500 67 82 22 + 36 71 278