نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
skyisthelimit
1اول مکان
5000 228.31K
(194)
18 (41) + 36 0 271
Drift
2دوم مکان
2500 169.76K
(183)
4 (48) + 36 0 267
VladPo
3سوم مکان
2500 174.16K
(186)
11 (44) + 36 0 266
khizr
4چهارم مکان
1000 204.69K
(191)
24 (38) + 36 0 265
Bakst
5چهارم مکان
1000 221.06K
(193)
41 (29) + 36 0 258
PropTrader
6چهارم مکان
1000 178.58K
(187)
29 (35) + 35 0 257
FE_GMTplus10
7چهارم مکان
500 213.56K
(192)
41 (29) + 36 0 257
rokasltu
8چهارم مکان
500 154.21K
(179)
18 (41) + 36 0 256
popopo
9چهارم مکان
500 262.45K
(196)
53 (23) + 36 0 255
USB2Cables
10چهارم مکان
500 147.12K
(175)
16 (42) + 36 0 253
Ton
11چهارم مکان
0 148.04K
(176)
24 (38) + 36 0 250
Pawelforex
12چهارم مکان
0 137.55K
(169)
29 (35) + 36 0 240
BilboFX
13چهارم مکان
0 134.65K
(167)
33 (33) + 36 0 236
pinky
14چهارم مکان
0 138.75K
(170)
72 (14) + 36 0 220