نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
demo1234
1اول مکان
5000 250.35K
(198)
0 (50) + 34 0 282
Bakst
2دوم مکان
2500 241.28K
(197)
8 (46) + 35 0 278
Durden
3سوم مکان
2500 218.30K
(192)
0 (50) + 35 0 277
m8ksim
4چهارم مکان
1000 320.58K
(199)
20 (40) + 34 0 273
NoWay
5چهارم مکان
1000 355.56K
(200)
24 (38) + 35 0 273
dream007
6چهارم مکان
1000 221.82K
(194)
18 (41) + 35 0 270
BilboFX
7چهارم مکان
500 222.29K
(195)
21 (39) + 35 0 269
ncardoso
8چهارم مکان
500 216.92K
(191)
40 (30) + 35 0 256
pawansansanwal
9چهارم مکان
500 199.21K
(188)
36 (32) + 35 0 255
Skif
10چهارم مکان
500 176.63K
(182)
34 (33) + 35 0 250
P3tr4
11چهارم مکان
0 170.88K
(178)
26 (37) + 34 0 249
men79
12چهارم مکان
0 198.37K
(187)
42 (29) + 32 0 248
Drift
13چهارم مکان
0 155.74K
(170)
27 (36) + 35 0 241
FXNOAD
14چهارم مکان
0 182.06K
(184)
60 (20) + 35 0 239
ZaraMarian
15چهارم مکان
0 214.71K
(190)
73 (13) + 35 0 238