نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
sukeshroy
1اول مکان
6000 292.80K
(194)
9 (45) + 35 + 10 284
amerfx86
2دوم مکان
3500 259.75K
(192)
7 (46) + 35 + 10 283
Bluedragon
3سوم مکان
2500 281.28K
(193)
14 (43) + 35 + 10 281
al_dcdemo
4چهارم مکان
2000 374.64K
(198)
44 (28) + 35 + 10 271
akili
5چهارم مکان
1500 208.01K
(180)
8 (46) + 35 + 10 271
pinky
6چهارم مکان
1500 236.69K
(189)
25 (37) + 35 + 10 271
Docdow
7چهارم مکان
1000 230.16K
(186)
24 (38) + 35 + 10 269
INFINITEisTHElimit
8چهارم مکان
1000 223.84K
(185)
27 (36) + 35 + 10 266
ncardoso
9چهارم مکان
1000 218.49K
(182)
23 (38) + 35 + 10 265
CD1V1
10چهارم مکان
1000 192.70K
(173)
7 (46) + 35 + 10 264
verindur
11چهارم مکان
800 231.20K
(188)
38 (31) + 34 + 10 263
Chartist65
12چهارم مکان
800 194.40K
(175)
14 (43) + 35 + 10 263
rossi7700
13چهارم مکان
800 181.99K
(169)
1 (49) + 35 + 10 263
sicmbg
14چهارم مکان
800 675.01K
(200)
71 (14) + 35 + 10 259
Drift
15چهارم مکان
800 198.62K
(176)
30 (35) + 35 + 10 256