نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
akili
1اول مکان
5000 230.45K
(159)
10 (45) + 36 + 15 255
Nacerdz
2دوم مکان
2500 224.30K
(156)
16 (42) + 36 + 15 249
MinhTam
3سوم مکان
2500 189.74K
(155)
34 (33) + 36 + 15 239
babonasfx
4چهارم مکان
1000 145.55K
(149)
32 (34) + 36 + 15 234
al_dcdemo
5چهارم مکان
1000 159.12K
(151)
40 (30) + 36 + 15 232
ImranMughal99
6چهارم مکان
1000 185.35K
(153)
16 (42) + 36 0 231
rokasltu
7چهارم مکان
500 132.09K
(143)
26 (37) + 36 + 15 231
erenes
8چهارم مکان
500 139.87K
(145)
16 (42) + 21 + 15 223
gmoney7
9چهارم مکان
500 172.12K
(152)
69 (15) + 36 + 15 218
nrico
10چهارم مکان
500 125.67K
(140)
50 (25) + 36 + 15 216