نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

EUR/USD Credo sia iniziata una bella discesa

FINE DELLA SALITA, ORA SI DOVREBBE SCENDERE con una discreta correzione in quanto il tempo e lo spazio dovrebbero essere finiti.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Correzione in Arrivo EUR/USD

Correzione di breve periodo in arrivo....... raggiunto il limite di spazio di tempo.......Correzione molto probabilmente già iniziata o prossimo all'inizio......
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Emblema has taken 2nd place in Daily Stock Options Jul 2016

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر