دستاوردها

مسابقه معامله گر

ارائه دهندگان سیگنال "Grand Prix"

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2014 $50
5 مکان GRAND PRIX Tournament در مه 2016 $350