دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
4 مکان اکتبر 2014 $1000
5 مکان مه 2015 $1000
8 مکان جولای 2017 $1000
8 مکان اوریل 2015 $800
8 مکان ژانویه 2013 $500
9 مکان ژوئن 2015 $800
25 مکان اوریل 2017 $200
25 مکان فوریه 2016 $200
26 مکان نوامبر 2015 $200

مسابقه مقاله

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
1 مکان سپتامبر 2014 $2000
4 مکان ژوئن 2014 $300
5 مکان اگوست 2014 $200
11 مکان سپتامبر 2016 $300
مکان دوره جایزه
11 مکان جولای 2015 $500
17 مکان جولای 2016 $500
23 مکان اوریل 2016 $400
31 مکان اوریل 2015 $250
39 مکان ژانویه 2015 $250
47 مکان اکتبر 2016 $350
49 مکان اکتبر 2015 $350
60 مکان ژانویه 2016 $250
83 مکان جولای 2017 $250
98 مکان ژانویه 2017 $250

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان GRAND PRIX Tournament در مه 2015 $1500
1 مکان Weekly Tournament در ژوئن 2017 $500
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اگوست 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اگوست 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در ژوئن 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در ژوئن 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اوریل 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در مه 2015 $100
1 مکان Daily Tournament در اوریل 2015 $100
2 مکان GRAND PRIX Tournament در اکتبر 2016 $1000
2 مکان GRAND PRIX Tournament در جولای 2015 $1000
2 مکان Daily Tournament در مه 2016 $75
3 مکان Weekly Tournament در مه 2016 $150
3 مکان Weekly Tournament در دسامبر 2015 $150
3 مکان Weekly Tournament در سپتامبر 2015 $150
4 مکان GRAND PRIX Tournament در جولای 2016 $500
4 مکان Weekly Tournament در ژوئن 2017 $100
4 مکان Weekly Tournament در اکتبر 2016 $100
5 مکان GRAND PRIX Tournament در اوریل 2017 $350
5 مکان Weekly Tournament در ژانویه 2016 $100
5 مکان Weekly Tournament در نوامبر 2015 $100
6 مکان Weekly Tournament در ژوئن 2016 $100
8 مکان GRAND PRIX Tournament در فوریه 2017 $200