دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
10 مکان مه 2017 $1000
12 مکان سپتامبر 2016 $500
14 مکان نوامبر 2016 $500
28 مکان اوریل 2016 $200
مکان دوره جایزه
15 مکان اکتبر 2017 $500

ارائه دهندگان سیگنال "Grand Prix"