دستاوردها

مسابقه استراتژی

مسابقه مقاله

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
5 مکان مارس 2017 $400
مکان دوره جایزه
32 مکان اکتبر 2015 $350
41 مکان اوریل 2015 $250
66 مکان اوریل 2018 $250
72 مکان اوریل 2017 $250
85 مکان جولای 2016 $250
86 مکان ژانویه 2016 $250