رده بندی

معامله گر / مکان متوسط حداکثر زیان متوسط سود دهی جمع سود و ضرر برترین ماه بدترین
ماه, $
مشترکان سیگنال
ازمایشی / واقعی
خالی