نتایج

کاربر جایزه متوسط حداکثر زیان متوسط. ماهانه
سود دهی, %
مجموع
سود و ضرر, $
برترین ماه بدترین
ماه, $
مشترکان سیگنال
ازمایشی/واقعی
cyrus323
cyrus323
1 place
1000   54 246 1 229 236 828 954 -97 491 115/1
MyiDEA
MyiDEA
2 place
800   52 147 737 484 807 232 -98 277 488/7
mynkk
mynkk
3 place
600   38 91 453 689 224 341 -70 289 139/1
chainsaw
chainsaw
4 place
400   27 90 449 626 295 875 -50 291 269/3
nyarura
nyarura
5 place
200   50 86 432 421 294 642 -80 203 50/0
vladimervkuzmin
vladimervkuzmin
6 place
  57 83 413 549 611 599 -80 768 49/0
zarina
zarina
7 place
  22 79 396 466 160 870 -51 590 69/1
premk
premk
8 place
  43 78 390 174 439 896 -62 273 30/0
Denis777
Denis777
9 place
  48 72 360 103 395 693 -95 423 45/0
Szumlakowski
Szumlakowski
10 place
  27 69 346 262 385 418 -65 484 31/0
al_dcdemo
al_dcdemo
11 place
  59 63 313 022 302 644 -103 901 264/0
Daytrader21
Daytrader21
12 place
  18 62 311 763 281 997 -13 448 280/8
Kivetat
Kivetat
13 place
  53 59 297 126 538 090 -58 085 72/0
ptcdirectory
ptcdirectory
14 place
  25 59 295 604 450 656 -74 910 132/1
cozard007
cozard007
15 place
  56 54 267 995 307 065 -76 475 135/2
P22498
P22498
16 place
  57 52 260 164 217 541 -74 974 285/0
thescalper
thescalper
17 place
  19 50 247 786 141 666 -66 015 87/1
SikmaN
SikmaN
18 place
  52 48 242 199 252 379 -85 499 418/15