نتایج

کاربر جایزه متوسط حداکثر زیان متوسط. ماهانه
سود دهی, %
مجموع
سود و ضرر, $
برترین ماه بدترین
ماه, $
مشترکان سیگنال
ازمایشی/واقعی
mohsen223
mohsen223
1 place
2000   58 95 1 047 588 476 467 -87 011 552/6
112233
112233
2 place
1500   51 65 714 871 306 483 -92 289 542/22
snowshow
snowshow
3 place
1000   44 55 599 880 328 070 -86 166 630/42
eramar89
eramar89
4 place
750   21 52 572 563 251 429 -42 037 157/2
flashroyal
flashroyal
5 place
500   41 51 557 004 215 076 -70 073 158/3
rau
rau
6 place
  52 45 493 609 161 859 -141 072 135/2
DorianGray
DorianGray
7 place
  32 41 452 297 290 439 -47 369 81/0
Andreym89
Andreym89
8 place
  50 40 442 144 418 188 -91 903 159/4
red_tiburon
red_tiburon
9 place
  32 40 436 773 184 663 -81 746 123/9
nuonrg
nuonrg
10 place
  29 36 400 538 390 085 -77 849 152/3
aagiidu
aagiidu
11 place
  59 34 374 036 336 890 -83 346 80/0
Nauman
Nauman
12 place
  38 33 359 263 284 060 -71 952 112/2
hakuoma
hakuoma
13 place
  46 32 357 145 302 492 -98 827 74/0
pipx
pipx
14 place
  31 32 349 730 301 431 -83 553 116/2
MarcelloDeMarco
MarcelloDeMarco
15 place
  44 27 298 901 278 517 -83 018 84/0
thescalper
thescalper
16 place
  42 26 285 415 241 090 -93 103 153/0
Chiaki3507
Chiaki3507
17 place
  49 26 281 041 610 956 -76 167 91/0
xozhang
xozhang
18 place
  19 24 263 991 152 375 -21 396 46/0
arbuz
arbuz
19 place
  56 22 241 842 345 816 -95 522 37/0
bryan377
bryan377
20 place
  5 21 225 854 101 905 0 89/0
A4YASIN
A4YASIN
21 place
  40 20 224 392 214 028 -64 346 34/0
savour
savour
22 place
  27 20 221 241 275 434 -62 083 35/0
rivan
rivan
23 place
  56 20 218 413 269 147 -99 928 85/1
Chaudhry77
Chaudhry77
24 place
  56 19 204 755 453 626 -62 546 125/0
Haynes6EU
Haynes6EU
25 place
  51 19 203 973 347 255 -74 671 118/9
donbus
donbus
26 place
  58 18 198 008 289 341 -74 655 57/0
KusumFx
KusumFx
27 place
  51 17 189 683 194 416 -96 914 60/0
davidrubin
davidrubin
28 place
  5 17 188 291 247 507 -51 476 63/0
Alexander22
Alexander22
29 place
  22 16 181 435 103 965 -59 747 106/0
morometze
morometze
30 place
  39 16 179 311 262 130 -90 807 53/0
jyjy
jyjy
31 place
  16 16 174 765 301 664 -58 201 83/0
Teo
Teo
32 place
  37 16 173 575 330 298 -89 710 85/0
Manoj89
Manoj89
33 place
  51 16 171 565 380 667 -79 068 64/0
kevinfu
kevinfu
34 place
  32 15 162 114 163 724 -58 869 77/0
sukeshroy
sukeshroy
35 place
  46 13 147 504 120 918 -81 675 85/0
SerJunior
SerJunior
36 place
  56 13 145 921 282 498 -88 584 80/0
Gaara
Gaara
37 place
  41 13 138 136 229 417 -82 446 60/1
pinky
pinky
38 place
  51 12 132 723 124 408 -92 344 41/0
JMstar
JMstar
39 place
  38 12 130 584 86 465 -86 007 46/0
fxmen
fxmen
40 place
  21 11 122 871 88 668 -25 078 17/0
Valday74
Valday74
41 place
  56 11 117 524 329 372 -86 624 30/0
Abdoo
Abdoo
42 place
  24 10 106 941 223 206 -82 784 28/0
Sergio
Sergio
43 place
  55 9 103 383 262 015 -80 357 67/1
PteroFX
PteroFX
44 place
  45 9 97 114 238 535 -79 814 43/0
mount
mount
45 place
  4 8 91 141 48 939 -2 984 8/0
jjmmg
jjmmg
46 place
  54 7 81 615 204 645 -96 713 203/11
recooo
recooo
47 place
  35 7 72 452 151 391 -46 634 55/0
sgs____
sgs____
48 place
  50 6 71 488 464 853 -75 807 94/0
TRENDMASTER
TRENDMASTER
49 place
  42 6 68 564 113 588 -98 802 49/0
CTA
CTA
50 place
  55 6 63 126 353 697 -87 413 15/0