نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Sda_fx has published strategy sda_fx2

Трендовая стратегия, состоящая из
простой средней линии.
Для анализа и открытия позиций
подобраны 2 периода: 4-часовой и
1-часовой.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Sda_fx has published strategy sda_fx2

Трендовая стратегия, состоящая из
простой средней линии.
Для анализа и открытия позиций
подобраны 2 периода: 4-часовой и
1-часовой.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Sda_fx has taken 12th place in Dukat Contest Apr - Jun 2018

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر