نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

DEMo1234 has published strategy MAR21

MAR21 is a simple moving average strategy, it buys above the SMA and
sells below it. TP is 50 and SL 25
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

DEMo1234 has published strategy JAN21

JAN21 is a simple moving average strategy, it buys below the SMA and
sells above it.
TP is 50 and SL 25
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

DEMo1234 has published strategy OCT19

OCT19 strategy is based on a single Hull moving average, when the
price is above the moving average the strategy buys, otherwise the
strategy sells. the strategy uses a progressive system for the trade
amount and also increases the starting amount as the equity increases.
TP is 45 and SL is 25
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر