نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

This user doesn't have any achievements yet
نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

_Oleksandr_ has published strategy TreeDMI_H1

Стратегія базується на трьох DMI з
періодами 7, 14,21. Закупівля - якщо ADX
росте та Di+ зверху Di-. Перевагу має
завжди DMI з більшим періодом. Якщо ADX14
та/або ADX21 падає, тоді ADX7 купує коли Di-
більший за Di+. Продажа - навпаки. Період
у першій версії H1, а у другій -H4. StopLoss та
TakeProfit відсутні
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

_Oleksandr_ has published strategy TreeDMI

Стратегія базується на трьох DMI з
періодами 7, 14,21.
Закупівля - якщо ADX росте та Di+ зверху
Di-. Перевагу має завжди DMI з більшим
періодом. Якщо ADX14 та/або ADX21 падає,
тоді ADX7 купує коли Di- більший за Di+.
Продажа - навпаки
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

_Oleksandr_ has published strategy TreeDMI

Стратегія базується на трьох DMI з
періодами 7, 14,21.
Закупівля - якщо ADX росте та Di+ зверху
Di-. Перевагу має завжди DMI з більшим
періодом. Якщо ADX14 та/або ADX21 падає,
тоді ADX7 купує коли Di- більший за Di+.
Продажа - навпаки
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر