نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Desormo849EU has taken 5th place in Technical Analysis Contest Aug 2018

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Desormo849EU has taken 12th place in Technical Analysis Contest Jul 2018

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

USDJPY на 1-е Октября

  • Предположительно на W1 пара снизиться до луча 1*1.
  • На Д1 вероятно развитие импульса к фибор 162. При этом использую углы ганна и периоды фибо можно предположить вторую точку вектора и на его основании выделена цель 109.606
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
ABOZAHRA74 avatar
ABOZAHRA74 13 اگوست

good analyize

یااظهار نظر