فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

16

مجموع امتیازات لازم به دست امد

888

Correct/incorrect predictions

176 / 185