فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

4

مجموع امتیازات لازم به دست امد

248

Correct/incorrect predictions

95 / 102