فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

8

مجموع امتیازات لازم به دست امد

152

Correct/incorrect predictions

38 / 38