فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

11

مجموع امتیازات لازم به دست امد

-98

Correct/incorrect predictions

73 / 71