فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

2124

مشارکت ماهانه

47

مجموع جوایز برنده شده

2 000 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

44

مجموع امتیازات لازم به دست امد

8545

Correct/incorrect predictions

1339 / 1372