فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

9

مجموع امتیازات لازم به دست امد

825

Correct/incorrect predictions

139 / 152