فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

1050

مشارکت ماهانه

31

مجموع جوایز برنده شده

7 000 USD

Live Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

Weeks of participation

27

مجموع جوایز برنده شده

3 770 USD

Live Binary Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

مشارکت ماهانه

62

مجموع جوایز برنده شده

1 080 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

21

مجموع امتیازات لازم به دست امد

4348

Correct/incorrect predictions

470 / 491