فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

-

مشارکت ماهانه

3

مجموع جوایز برنده شده

0 USD

Live Trader Contest

برو به مسابقات

Profitability, %

-.173

Weeks of participation

91

مجموع جوایز برنده شده

1 340 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

1

مجموع امتیازات لازم به دست امد

0

Correct/incorrect predictions

0 / 1