دستاوردها

مسابقه تحلیل بنیادی

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در جولای 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در فوریه 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اگوست 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در اگوست 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در جولای 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در ژانویه 2015 $50
1 مکان Daily Tournament در ژانویه 2015 $50