دستاوردها

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
1 مکان ژانویه 2016 $2600
3 مکان دسامبر 2015 $800
7 مکان اوریل 2016 $300
9 مکان نوامبر 2015 $300
مکان دوره جایزه
26 مکان ژانویه 2016 $400
67 مکان اکتبر 2015 $250
87 مکان اوریل 2016 $250
91 مکان اکتبر 2017 $250