دستاوردها

مسابقه معامله گر

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
6 مکان اوریل 2017 $1500

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
2 مکان ژانویه 2017 $1700
2 مکان اگوست 2016 $1300
6 مکان مارس 2017 $300
8 مکان اکتبر 2016 $300

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
1 مکان اگوست 2016 $3000

مسابقه گزینه سهام روزانه

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
3 مکان سپتامبر 2016 $400
4 مکان فوریه 2017 $350
4 مکان دسامبر 2016 $350
4 مکان نوامبر 2016 $350
10 مکان اوریل 2017 $100

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
2 مکان Daily Tournament در مارس 2017 $75
5 مکان Weekly Tournament در ژانویه 2017 $100