دستاوردها

Live Trader Contest

Live CFD Trader Contest

مکان دوره جایزه
1 مکان Feb 2019, week 3 $300
8 مکان Mar 2019, week 1 $50
8 مکان Dec 2018, week 3 $50
11 مکان Jan 2019, week 3 $20
11 مکان Dec 2018, week 1 $20

Live Binary Trader Contest

مکان دوره جایزه
1 مکان 05 Jul 2019 $50
1 مکان 27 Jun 2019 $50
1 مکان 26 Jun 2019 $50
1 مکان 07 Jun 2019 $50
1 مکان 17 May 2019 $50
1 مکان 09 May 2019 $50
1 مکان 07 May 2019 $50
1 مکان 22 Apr 2019 $50
1 مکان 18 Apr 2019 $50
1 مکان 27 Mar 2019 $50
1 مکان 26 Mar 2019 $50
1 مکان 22 Mar 2019 $50
1 مکان 22 Feb 2019 $50
1 مکان 08 Feb 2019 $50
1 مکان 06 Feb 2019 $50
1 مکان 05 Feb 2019 $50
1 مکان 31 Jan 2019 $50
1 مکان 14 Jan 2019 $50
1 مکان 07 Jan 2019 $50
1 مکان 24 Dec 2018 $50
2 مکان 09 Jul 2019 $40
2 مکان 06 Jun 2019 $40
2 مکان 15 May 2019 $40
2 مکان 01 May 2019 $40
2 مکان 29 Apr 2019 $40
2 مکان 20 Mar 2019 $40
2 مکان 06 Mar 2019 $40
2 مکان 01 Mar 2019 $40
2 مکان 13 Feb 2019 $40
2 مکان 11 Feb 2019 $40
2 مکان 01 Feb 2019 $40
2 مکان 23 Jan 2019 $40
2 مکان 09 Jan 2019 $40
2 مکان 04 Jan 2019 $40
2 مکان 27 Dec 2018 $40
3 مکان 20 Jun 2019 $30
3 مکان 18 Jun 2019 $30
3 مکان 31 May 2019 $30
3 مکان 24 May 2019 $30
3 مکان 20 May 2019 $30
3 مکان 26 Apr 2019 $30
3 مکان 03 Apr 2019 $30
3 مکان 29 Mar 2019 $30
3 مکان 18 Mar 2019 $30
3 مکان 27 Feb 2019 $30
3 مکان 26 Feb 2019 $30
3 مکان 28 Jan 2019 $30
3 مکان 03 Jan 2019 $30
3 مکان 31 Dec 2018 $30
3 مکان 21 Dec 2018 $30
3 مکان 20 Dec 2018 $30
4 مکان 12 Jul 2019 $20
4 مکان 10 Jul 2019 $20
4 مکان 24 Jun 2019 $20
4 مکان 03 Jun 2019 $20
4 مکان 02 May 2019 $20
4 مکان 25 Apr 2019 $20
4 مکان 24 Apr 2019 $20
4 مکان 25 Mar 2019 $20
4 مکان 28 Dec 2018 $20
5 مکان 12 Jun 2019 $10
5 مکان 05 Mar 2019 $10
5 مکان 30 Jan 2019 $10
5 مکان 15 Jan 2019 $10
5 مکان 08 Jan 2019 $10
6 مکان 25 Jun 2019 $10
6 مکان 05 Jun 2019 $10
8 مکان 04 Mar 2019 $10
9 مکان 19 Dec 2018 $10

مسابقه معامله گر

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
2 مکان نوامبر 2015 $2000
2 مکان سپتامبر 2015 $2000
3 مکان ژانویه 2015 $500
6 مکان ژوئن 2016 $300
مکان دوره جایزه
63 مکان ژانویه 2017 $250

مسابقه تجارت اجتماعی