دستاوردها

بانوی برتر دوکاسکپی

مکان دوره جایزه
1 مکان سپتامبر 2014 $5000
1 مکان اگوست 2014 $5000
2 مکان نوامبر 2014 $3000
5 مکان اکتبر 2014 $1000