دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
17 مکان ژانویه 2014 $100

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان اکتبر 2015 $650
3 مکان نوامبر 2015 $400
4 مکان مارس 2016 $350
4 مکان مه 2015 $250
4 مکان دسامبر 2019 $35
5 مکان فوریه 2020 $30