دستاوردها

بانوی برتر دوکاسکپی

مکان دوره جایزه
9 مکان فوریه 2014 $500
10 مکان اوریل 2014 $500
10 مکان مارس 2014 $500
23 مکان Miss Dukascopy 2013 $300