دستاوردها

Live Trader Contest

Live Binary Trader Contest

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
5 مکان ژوئن 2014 $1000